[ Emlak Bilgi Sistemi Ana Sayfa ] [ Emlak �lan� Arama ] [ �cretsiz Emlak �lan� Verme ]

Bankaların Uygulad�kları Konut Kredisi Faiz Oranları ve Kar��la�t�rmaları

Konut Kredisi uygulayan bankaların uygulad�kları faiz oranların� ve �rnek tutarların� g�rebilece�iniz bu sayfalarda s�rekli de�i�mekte olan Konut Kredisi faiz oranları d�zenli olarak g�ncellenerek sizlerin hizmetine sunulmaktad�r. Emlak Bilgi Sistemi olarak bankaların konut kredileri hakk�nda bilgi vermek ve bir tablo i�erisinde kar��la�t�rma yapmak istedik. A�a��daki konut kredisi faiz oranları Mortgage (TutSat) yasas�n�n getirdi�i vergi avantaj� dikkate al�narak hesaplanmaktad�r. Ancak bu yasayla yap�lmas� zorunlu olan DASK, birey sigortas� ve Ekspertiz �creti gibi di�er �demeleri ayr�ca hesaplamak gerekmektedir. Konut Kredisi Hesaplamalarında bunu g�zard� etmemelisiniz. Emlak Bilgi Sistemi olarak en garantili, krizlere kar�� en korunakl� kredi t�r�n� Sabit Faizli Konut Kredisi olarak g�rmekteyiz. Bu y�zden de burada y�llard�r bu t�r kredi oranların� vermekteyiz. Konut Kredisi kullan�rken dikkat edilmesi gereken konular, vade se�imi gibi konularda zorluk ya��yorsan�z �u belgeye bir g�z at�n deriz : Konut Kredisi Kullan�rken.

Bu bilgileri tamamen bankaların konut kredi sayfalarından ald���m�z�, faiz oranları ve �deme ko�ulları gibi bilgilerin s�rekli de�i�ebilece�ini g�z �n�nde bulundurunuz l�tfen. Bu sayfadaki konular size bilgi vermek ama�l� haz�rlanm��t�r. Olas� de�i�iklikler ya da ��kabilecek sorunlardan Emlak Bilgi Sistemi sorumlu tutulamaz. Baz� bankaların kendi m��terilerine farkl� faiz uygulad�kların� ve baz� bankaların hem kredi kullanana hem de konuta sigorta yapt�r�p bunun bedelini kredi maliyetine ayr�ca ekleyebileceklerini unutmay�n�z. En D���k Konut Kredisi, En Ucuz Konut Kredisi gibi duyurulan faizler bu maliyetler nedeniyle pek de en d���k olmayabiliyor. Hesaplamaların�zda bunu g�z�n�nde tutmal�s�n�z.

A�a��daki tablo 100.000 TL'lik konut kredisi kullan�m�na g�re �rneklenmi�tir. Dilerseniz a�a��daki 1. Kutucukta kendi tutar�n�z� ve vadeyi girebilir ya da 2. Kutucukta yeni bir tutar girerek 5,10,20 Y�l i�in konut kredisi hesaplatabilirsiniz. '.' ya da ',' kullanmadan tam tutar� giriniz.Kullanmak istedi�iniz tutar� ve vadeyi giriniz.
Yeni tutar giriniz : TL (�rn:45000)
Yeni vade giriniz : Y�l

5, 10, 20 Y�ll�k Kar��la�t�rma i�in kendi tutar�n�z� giriniz.

Yeni tutar giriniz : TL

Banka Konut Kredileri Faizleri ve Tutarları Karşılaştırma Tablosu (*)
(100.000 TL i�in Sabit Faize göre)


Banka Adı Son Değiştirme
Tarihi
5 Yıllık
Faiz Oranı
5 Yıllıkta
Aylık
Ödeme
10 Yıllık
Faiz Oranı
10 Yıllıkta
Aylık
Ödeme
20 Yıllık
Faiz Oranı
20 Yıllıkta
Aylık
Ödeme
En Uzun Dönemi
ve
Faizi (Yıl/Faiz)
En Uzun
Dönemde
Aylık Ödeme
Akbank 06-03-2015% 0.992.218,39 % 0.991.427,78 Uygulam�yor Uygulam�yor 10 Y�l / % 0.99 1.427,78
Anadolubank 06-03-2015% 1.092.279,40 % 1.091.497,83 Uygulam�yor Uygulam�yor 10 Y�l / % 1.09 1.497,83
BankPozitif 06-03-2015% 0.992.218,39 % 1.391.717,75 Uygulam�yor Uygulam�yor 10 Y�l / % 1.39 1.717,75
Denizbank 06-03-2015% 1.092.279,40 % 1.091.497,83 % 1.191.263,91 15 Y�l / % 1.19 1.350,61
Fibabanka 06-03-2015% 0.862.140,48 % 0.881.352,71 Uygulam�yor Uygulam�yor 10 Y�l / % 0.88 1.352,71
Finansbank 06-03-2015% 1.142.310,27 % 1.141.533,48 Uygulam�yor Uygulam�yor 15 Y�l / % 1.14 1.310,31
Garanti 06-03-2015% 1.242.372,70 % 1.241.606,01 % 1.241.307,93 20 Y�l / % 1.24 1.307,93
Halkbank 12-03-2015% 1.102.285,56 % 1.151.540,66 Uygulam�yor Uygulam�yor 10 Y�l / % 1.15 1.540,66
HSBC Bank 06-03-2015% 1.252.378,99 % 1.251.613,35 Uygulam�yor Uygulam�yor 10 Y�l / % 1.25 1.613,35
bank 06-03-2015% 0.912.170,25 % 0.931.386,57 Uygulam�yor Uygulam�yor 10 Y�l / % 0.93 1.386,57
KuveytTrk 06-03-2015% 0.882.152,36 % 0.911.372,98 Uygulam�yor Uygulam�yor 10 Y�l / % 0.91 1.372,98
ING Bank 06-03-2015% 1.292.404,26 % 1.291.642,87 Uygulam�yor Uygulam�yor 10 Y�l / % 1.29 1.642,87
ekerbank 06-03-2015% 1.092.279,40 % 1.091.497,83 % 1.091.177,28 30 Y�l / % 1.09 1.112,46
T.Finans 06-03-2015% 0.952.194,24 % 0.991.427,78 Uygulam�yor Uygulam�yor 10 Y�l / % 0.99 1.427,78
TEB 06-03-2015% 1.292.404,26 % 1.291.642,87 Uygulam�yor Uygulam�yor 10 Y�l / % 1.29 1.642,87
Tekstilbank 06-03-2015% 1.212.353,87 % 1.251.613,35 Uygulam�yor Uygulam�yor 10 Y�l / % 1.25 1.613,35
Vakfbank 12-03-2015% 0.902.164,28 % 0.931.386,57 Uygulam�yor Uygulam�yor 10 Y�l / % 0.93 1.386,57
YapKredi 12-03-2015% 0.912.170,25 % 0.911.372,98 Uygulam�yor Uygulam�yor 10 Y�l / % 0.91 1.372,98
Ziraat Bankas 12-03-2015% 0.892.158,32 % 0.911.372,98 Uygulam�yor Uygulam�yor 10 Y�l / % 0.91 1.372,98
Odeabank 12-03-2015% 0.952.194,24 % 0.951.400,24 Uygulam�yor Uygulam�yor 10 Y�l / % 0.95 1.400,24

(*)Tablo Hakk�nda Bilgi: Yukar�daki tablo Konut Kredisi uygulayan bankaların Konut Kredisi ya da Mortgage Kredisi oranları sayfaları d�zenli olarak (�o�u kez g�nde 2 kez) kontrol edilerek g�ncel tutulmaktad�r. E�er banka 10 Y�l ya da 20 Y�ll�k bir konut kredisi uygulam�yorsa ilgili s�tunda "Uygulam�yor" denildi. Baz� bankaların web sayfas�nda bilgi olmad��� i�in al�nmad�lar. Baz� bankaların konut kredisi hesaplama ara�ları tutars�z davrand��� i�in bunların konut kredisi faizleri ve tutarları d�zeltilerek girildiler. Son g�ncelleme tarihlerini Son De�i�tirme Tarihi s�tununda g�rebilirsiniz. E�er bankan�n konut kredisi faizi de�i�mediyse buras� eski tarih g�z�kebilir. Buradaki oranlar Sabit Faizli Tutsat (Mortgage) Konut Kredisi oranlarıd�r.

Konut Kredileri Kar��la�t�rma Tablosunu kendi web sayfan�za �cretsiz yerle�tirebilirsiniz. Ayr�nt�lar burada!

Google